Privacyverklaring

Privacyverklaring

Artio Academie BV, gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.artioacademie.nl/

Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT Arnhem

Mw. mr. A. Stokvis is de Functionaris Gegevensbescherming van Artio Academie BV. Zij is te bereiken via info@stokvis-mediation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artio Academie BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stokvis-mediation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artio Academie BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Om u op uw verzoek te informeren over onze opleidingen.

Artio Academie BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Je gegevens worden opgeslagen op ons beveiligde bedrijfsnetwerk, in beveiligde software voor mediations, in beveiligde software voor trainingen, in het cms van onze website.

Opleidingen:

Persoonsgegevens die je ons verstrekt voor een opleiding, training, opleidingsbrochure, whitepaper, workshop of informatiebijeenkomst, verwerken wij in ons beveiligde CMS en het beveiligde administratie systeem dat wij gebruiken voor trainingen.

De privé en zakelijke NAW, e-mailadressen en telefoonnummers die je hebt verstrekt aan Artio Academie komen op een deelnemerslijst en presentielijst te staan voor de trainer(s) van de betreffende training en zijn zichtbaar voor andere cursisten.

Tijdens een training kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere cursisten, bijvoorbeeld doordat de trainer de deelnemerslijst en/of presentielijst rond laat gaan om jouw eigen gegevens te controleren. Schriftelijk delen we alleen jouw gegevens met andere cursisten indien je daar toestemming voor geeft. Tijdens een training kan het namelijk voorkomen dat gevraagd wordt om de deelnemerslijst onderling te delen; daarbij is het aan jou om toestemming te geven aan Artio Academie om jouw persoonsgegevens delen met de andere cursisten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Artio Academie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het hangt af van welke gegevens je hebt achter gelaten en met welke reden. Sowieso geldt: niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden ons aan wet- en regelgeving en geldende richtlijnen van de beroepsverenigingen waar wij bij aangesloten zijn. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht onze de administratie, zoals facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Artio Academie neemt de bescherming van gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, aarzel dan niet en neem contact met ons.

Administratie: Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Analyse websitebezoekers: De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Artio Academie BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stokvis-mediation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Artio Academie BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Artio Academie BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artio Academie BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stokvis-mediation.nl

Deze privacy verklaring is opgesteld op 9 augustus 2023.